รุ่นC50DTC1250eDTC1500 SSDTC1500 DSHDP5000 SSHDP5000 DSHDP6600 SSHDP6600 DS
ราคาเครื่อง3500040000450004800098000123000140000170000
วิธีการพิมพ์Direct to cardDirect to cardDirect to cardDirect to cardRe - transferRe - transferRe - transferRe - transfer
การพิมพ์1 ด้าน1 ด้านพิมพ์ 2 ด้าน
ทีละด้าน
พิมพ์ 2 ด้าน
พร้อมกัน
พิมพ์ 2 ด้าน
ทีละด้าน
พิมพ์ 2 ด้าน
พร้อมกัน
พิมพ์ 2 ด้าน
ทีละด้าน
พิมพ์ 2 ด้าน
พร้อมกัน
ความละเอียด 300 dpi 300 dpi 300 dpi 300 dpi 300 dpi 300 dpi 600 dpi 600 dpi
ความเร็วการพิมพ์ 24 วินาทีต่อหน้า
150 หน้าต่อชั่วโมง (YMCKO)
16 วินาทีต่อหน้า
225 หน้าต่อชั่วโมง
(YMCKO)
16 วินาทีต่อหน้า
225 หน้าต่อชั่วโมง
(YMCKO)
16 วินาทีต่อหน้า
225 หน้าต่อชั่วโมง
(YMCKO)
29 วินาทีต่อหน้า
124 หน้าต่อชั่วโมง
(YMCK)
29 วินาทีต่อหน้า
124 หน้าต่อชั่วโมง
(YMCK)
16 วินาทีต่อหน้า
230 หน้าต่อชั่วโมง
(YMCK)
16 วินาทีต่อหน้า
230 หน้าต่อชั่วโมง
(YMCK)
ความจุกล่องใส่บัตร50 ใบ100 ใบ100 ใบ100 ใบ100 ใบ100 ใบ100 ใบ100 ใบ
ความจุกล่องรับบัตร30 ใบ30 ใบ100 ใบ100 ใบ200 ใบ200 ใบ200 ใบ200 ใบ
รองรับบัตรขนาด
CR-80 85.6mm
L x 54 mm
üüüüüüüü
เชื่อมต่อแบบ สาย USB 2.0สาย USB 2.0,
Ethernet
สาย USB 2.0,
Ethernet , WIFI
สาย USB 2.0,
Ethernet , WIFI
สาย USB 2.0,
Ethernet , WIFI
สาย USB 2.0,
Ethernet , WIFI
สาย USB 2.0,
Ethernet , WIFI
สาย USB 2.0,
Ethernet , WIFI
การรับประกันหัวพิมพ์2 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปีตลอดอายุการใช้งานตลอดอายุการใช้งานตลอดอายุการใช้งานตลอดอายุการใช้งาน
การรับประกันตัวเครื่อง2 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี 3 ปี
พิมพ์ได้ไม่ต็มขอบบัตร
Edge-to-Edge
üüüü----
พิมพ์ได้เต็มบัตร
Over-the-Edge
----üüüü
ราคาต้นทุนหมึก/บัตร10 บาท/หน้า5 บาท/หน้า8 บาท/หน้า12 บาท/ใบ16 บาท/หน้า18 บาท/ใบ16 บาท/หน้า19 บาท/ใบ
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไมรวมภภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%